Copyright © 2023. All Rights Reserved

Военни длъжности и игрови роли

В зависимост от вашите способности и опит, можете да бъдете бъдете определен за някоя от следните офицерски роли с техните права и задължения. Това е особена отговорност и чест, тъй като от вас ще зависи успешното изпълнение на мисиите. В зависимост от нивото ви в командната верига, вашата игра може силно да се различава по отношение на количеството и типа мисии в които ще участвате, както и във времето ви на пребиваване в щаба или в директна битка с противника.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Стрелковата група е най-малката бойна единица и се състои от 4/5 души. В някои случаи, по преценка на Командира на фракцията (рота), определени групи могат да бъдат изведени като самостоятелна бойна единица на пряко подчинение на Щаба.

 

Ръководител на група/Teem Leader (TL):

 • Е експерт по всички оръжия и дежурни позиции на групата;
 • Води своята група в огън и движение;
 • Контролира движението на своята група и нейната скорост и разпределение на огъня;
 • Гарантира сигурността на сектора на своята група;
 • Помага на Командира на отделение според изискванията
 • Има готовност да поеме задълженията на Командир на отделение и Старшина на взвод
 • Налага дисциплина на място
 • Определя бойното натоварване на групата си и управлява наличните класове доставки според изискванията
 • Разбира мисията две нива нагоре (отделение и взвод)

 

Точен стрелец/Squad Designated Marksman:

 • Точните стрелци, определени в отрядите не са снайперисти. Те са напълно интегрирани членове на стрелковия отряд, които осигуряват подобрената му боеспособност. Те не действат като полуавтономни елементи на бойното поле като снайперистите, нито рутинно атакуват цели на екстремни разстояния, обичайни за снайперистите.
 • Определеният стрелец използва оптически подобрено оръжие с общо предназначение;
 • Стрелецът може да бъде определен като стрелец на отряда (SDM). SDM е избран заради демонстрираните си способности за стрелба, зрялост, надеждност, добра преценка и опит;
 • SDM трябва да може да изпълнява целия набор от индивидуални и колективни задачи на стрелеца в рамките на отряда;
 • Стрелецът на отряда атакува видими точкови приоритетни цели на вражески лидери, персонал с радиостанции, картечари, вражески войници със специално въоръжение или снайперски пушки, или други според указанията на неговия командир на отделение и командира на взвода;

 

Санитар/Squad First Responder:

 • Лекува пострадали, подпомага екипите за помощ при тяхната евакуация и подпомага при CASEVAC, всичко това под контрола на SL;
 • Съветва SL по всички въпроси, свързани със защитата на здравето на силите, и лично проверява здравословното и физическо състояние на членовете на отсделението;
 • Докладва всички медицински ситуации и предприетите действия на SL;
 • Заявки за консумативи от клас VIII (медицински) за екипа чрез военния лекар на взвода;
 • Изпълнява други задачи, възложени от SL и TL;
 • Може да носи до 4 интравенозни бутилки;

 

Стрелец/Riffleman:

 • Експерт по неговата оръжейна система - неговата пушка, нейната оптика и друго оборудване. То е ефективен с оръжейната си система денем или нощем. Способен да поразява всички противникови цели с добре насочени изстрели;
 • Може да конструира и заема бърза огнева позиция и да знае как да стреля от нея. Знае как бързо да заема покрити и скрити позиции във всички среди и каква защита ще му осигурят те от оръжия на противника;
 • Може да се бие като част от своята група, което включва да владее индивидуалните си задачи и задължения, да може да се бие рамо до рамо с всеки член на групата, знае задълженията на своите съотборници и е готов да ги замени с техните оръжия, ако е необходимо;
 • Информира своя ръководител на екипа за всичко, което чува и вижда, когато е в тактическа ситуация;
 • Администрира приятелска помощ, когато се изисква;
 • Управлява своята храна, вода и боеприпаси по време на операции;
 • Разбира мисията две нива нагоре (отделение и взвод)

 

Картечар/Automatic Rifleman:

 • Умее да изпълнявате всички задачи на стрелеца;
 • В състояние да ангажирате противникови групи, врати или отвори на сгради и предполагаеми вражески местоположения с автоматичен огън. Осигурява потискащ огън по тези цели, така че неговите съотборници да могат да се приближат и да унищожат врага;
 • Разбира мисията две нива нагоре (отделениеи взвод)

 

Гранатометчик/Grenadeer:

 • Може да изпълнява всички задачи на стрелеца;
 • Може да поразява цели с със специалната оръжейна система, предоставена му от организатора;
 • Знайте максималния обсег на своята специална оръжейна система;
 • Знае как да направи корекция от първия изстрел, за да може да постигне попадение от втори изстрел;
 • Обслужва оръжейната система във всички огневи позиции и следи за нейната работоспособност;
 • Разбира мисията две нива нагоре (отделение и взвод)

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Отделението се състои обикновено от 2 стрелкови групи. В зависимост от характера на въоръжението в стрелковото отделение, то може да бъде Стрелково или със специално въоръжение. За успешното изпълнение на мисията, отделението може да получи допълнително усилване от снайперски двойки.

 

Командир на стрелково отделение/Rifles Squad Leader (RSL):

 • Ефективно управлява стрелковото отделение и неговите съставни части в движение и контакт с противника;
 • Контролира движението на своето отделение, неговата скорост и разпределение на огъня;
 • Участва във воденето на битки с противника, наравно с останалия личен състав на отделението;
 • Съобщава навременни и точни LACE и SALUTE доклади за състоянието на командира на взвода (включително местоположение и напредък на отделението, ситуация на врага, собствени и противникови загуби);
 • Провежда процедури за ръководство на войски (TLP);
 • Разбира мисията и намерението на командира две нива нагоре (взвод и рота).
 • Провежда PCC/PCI;
 • Гарантира, че всеки член на неговия екип знае мисията и своята роля;

 

Командир на отделение със специално въоръжение/Weapons Sqad Leader (WSL)::

 • Ръководителят на отделението със специално въоръжение обикновено е старши командир на отделение, втори след взводния сержант
 • Изпълнява всички задължения на командир на стрелково отделение
 • Контролира употребата и защитата на специалното въоръжение
 • Препоръчва използването на специално въоръжение на командира на взвода
 • Координира директно с командира на взвода за ефектите на огневата основа на специалното въоръжение и планира съответно
 • Следи разхода на боеприпаси за специалното въоръжение
 • Изпълнява ролята на взводен сержант според изискванията
 • Разбира мисията две нива нагоре (взвод и рота)
 • Гарантира, че всеки член на неговия екип знае мисията и своята роля;

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Стрелковият взвод е най-мощната бойна единица в състава на Ротата (фракцията). Той се състои от 2 до 4 отделения.

 

Командир на взвод/Platoon Leader (PL):

 • Ръководи взвода в подкрепа на мисиите на Щаба на ротата. Той основава действията си на възложената му мисия, намерението и концепцията на неговите висши командири
 • Маневрира отряди и бойни елементи
 • Синхронизира усилията на отрядите
 • Гледа напред към следващия „ход“ за взвода
 • Осигурява 360-градусова, триизмерна сигурност. Контролира поставянето на ключови оръжейни системи
 • Издава точни и навременни отчети
 • Поставя се там, където е най-необходим за изпълнение на мисията
 • Поставя ясни задачи и цели на своите отряди

 

Взводен сержант/Platoon Sergeant (PSG) /определен от организатора, с права на GM/:

 • Гарантира, че взводът е подготвен да изпълни мисията си, включително изпълнение на PCC/PCI
 • Готов е да поеме ролята и отговорностите на командир на взвод в случай на нужда
 • Действа там, където е най-необходимо, за да помогне на командването и контрола (C2) на сражението
 • Получава административни и логистични отчети на ръководителите на отряди и искания за дажби вода и амуниции
 • Координира се с ротния щаб, за да поиска логистична подкрепа (обикновено първият сержант или заместник командира на ротата)
 • Управлява бойното натоварване на войниците преди операции и следи логистичния статус по време на операциите
 • Създава и управлява пункта за събиране на пострадали (CCP) на взвода, насочва медика на взвода (военния лекар) и санитарите на отделения там където е необходимо, организира извозването на загиналите и ранените; поддържа информация за нивото на сила на взвода; приема и ориентира заменени войници;

 

Военен лекар/Combat Medic (CM):

 • Лекува пострадали, помага на санитарите и екипите за евакуация, подпомага при CASEVAC под контрола на PSG;
 • Съветва PL и PSG по всички въпроси, свързани със защитата на здравето на силите, и лично проверява
  здравословно и физическо състояние на членовете на взвода;
 • Докладва всички медицински ситуации и предприетите действия на PSG;
 • Заявки за консумативи от клас VIII (медицински) за екипа чрез 1SG;
 • Изпълнява други задачи, възложени от PL и PSG;
 • Може да носи до 25 интравенозни бутилки и 50 бинта;

 

Взводен радист/Platoon RTO (RTO):

 • Осъществява радиокомуникации по всяко време. Ако комуникацията със следващия по-висок елемент на фракцията бъде изгубена, RTO незабавно информира PL или PSG;
 • Провеждайте радиопроверки с по-високо ниво, когато сте в статично положение. Ако RTO не може да осъществи успешен радио контакт, както се изисква, информира PL или PSG
 • Запознат е с радиопроцедурите и докладите като повикване за поддържащ огън или MEDEVAC.
 • Подпомагане на PL в управлението на информацията
 • Осигурява правилното функциониране на всички радиостанции във вздова, отстранява неизправностите и докладва проблемите на по-висшите звена
 • Служи като писар (водещо бележки) по време на всички фази на мисията

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Снайперската двойка е отделна специална бойна единица. Тя може да действа както самостоятелно, така и в подкрепа, като усилване на бойните отделения, по преценка на Щаба.

Снайперската двойка е винаги от двама души - снайперист и наблюдател. Те работят заедно.

Наблюдателят извършва огнево прикритие на снайпера, когато е необходимо и му помага в намирането на цели, внасянето на корекции в стрелбата и му оказва първа помощ, ако е необходимо.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Щабът на Ротата (фракцията) обединява командването на всички
Взводове, независими отделения и снайперски двойки.
В Щаба се определя цялостната политика на фракцията,
начинът и използваните средства и ресурси за изпълнение на мисията. 

 

Командир/Commander (CO) (определен от организатора):

 • Носи отговорност за всички действия на фракцията
 • Командва и контролира чрез своите подчинени офицери
 • Провежда анализ на мисиите и процедурите по командоване на военните части и издава оперативни заповеди за операциите на ротата
 • Управлява ресурсните групи и други елементи
 • Осигурява ефективно бойно наблюдение от ротния команден пункт
 • Развивава лидерските и тактическите навици на командирите на взводове.

 

Заместник командир/Second-in-command (2IC):

 • Втори в командването и е готов да поеме задълженията на командира, ако е необходимо
 • Планира и контролира операциите по поддържане на ротата в координация с 1SG
 • Управлява QRF
 • Изпълнява задължения по разпореждане на командира

 

Първи сержант/First Sargant (1SG):

 • Наблюдава процеса на подготовка, логистика, хигиена, морала и здравето на участниците
 • Гарантира провеждането на PCC/PCI
 • Контролира CCP според указанията на командира
 • Подпомага Заместник командира и се поддържа готов да поеме задълженията на Заместник командира, ако е необходимо
 • Поддържа отчетност за местоположението и състоянието на всички войници във фракцията

 

Разузнавателен офицер/Intelligence Officer (IO) /определен от организатора, с права на GM/:

 • Събира и обработва разузнавателна информация
 • Предоставя информация на командването за действията, движението и разположението на противниковите войски
 • Предприема действия по неутрализация на разузнавателните дейности на противника

 

Командирът по своя преценка може да назначи до още 3 щабни роли от състава на записалите се във фракцията участници в Щаба на ротата.